We are MCL

Simon Lindskoug
Sara Bratt

Sara Bratt

Head of Corporate Affairs

+46 72-092 65 88
fnen.oengg@zpy.ynj

Nils Lansing

Nils Lansing

Head of GRC

+46 70-935 21 02
avyf.ynafvat@zpy.ynj

Veronica Eriksson
Teresia Snäckerström

Teresia Snäckerström

Legal Counsel

+46 79-585 84 92
grerfvn.fanpxrefgebz@zpy.ynj

Anton Novak

Anton Novak

Legal Counsel

+46 72-601 41 94
nagba.abinx@zpy.ynj

Erik Krappe

Erik Krappe

Legal Counsel

+46 72-601 05 02
revx.xenccr@zpy.ynj

Anni Pogo Zoroghljan

Anni Pogo Zoroghljan

Senior Associate

+46 79-585 28 76
naav.cbtb.m@zpy.ynj

Baltzar Lundgren

Baltzar Lundgren

Senior Associate

+46 79-585 22 60
onygmne.yhaqtera@zpy.ynj

Albin Lager

Albin Lager

Senior Associate

+46 72-601 59 86
nyova.yntre@zpy.ynj

Ellen Ekberg

Ellen Ekberg

Associate

(Off duty)
ryyra.rxoret@zpy.ynj

Sandra Carlson

Sandra Carlson

Back Office

+46 72-400 81 75
fnaqen.pneyfba@zpy.ynj

Email

vasb@zpy.ynj

Postal address

MCL
Stortorget 3
211 22 Malmö

Social media

Send a message