Våra tjänster

Markets & Corporate Law

Vår erfarenhet,
er trygghet

MCL har en bred civilrättslig kompetens och våra jurister är experter i finansbranschens omfattande regelverk. Vi har stor erfarenhet av bland annat affärsjuridiskt biträde och avtalsrättslig rådgivning, särskilt med fokus mot finansmarknaden.

MCLogg

I vårt dagliga arbete som legal rådgivare inom finansbranschen har vi märkt av hur påtagligt och komplext det kan vara för noterade bolag att efterleva de loggbokskrav som uppställs av EU:s marknadsmissbruksförordning ”MAR”. För att kunna hantera detta enkelt och korrekt har MCL skapat en digital loggboksprodukt, MCLogg, som förenklar och effektiviserar regelefterlevnaden av MAR.

Genom MCL:s omfattande erfarenhet och spetskompetens inom marknadsmissbruksfrågor kan ni känna er trygga när ni använder er av MCLogg för er loggbokshantering.

Genom MCL:s omfattande erfarenhet och spetskompetens inom marknadsmissbruksfrågor kan ni känna er trygga när ni använder er av MCLogg för er loggbokshantering.

Frågor om marknadsmissbruk

EU:s marknadsmissbruksförordning “MAR” har inneburit stora omställningar för finansbranschens aktörer. Risken för sanktionsavgifter har lett till att frågor kopplade till marknadsmissbruk blivit ett ständigt aktuellt ämne.

MCL har stor kompetens kring hur regelverket mot marknadsmissbruk ska tolkas och vilka förberedande åtgärder som krävs för att investerare och andra aktörer i finansbranschen att undvika sanktioner.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa dig att hantera risker kopplade till marknadsmissbruk.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: info@mcl.law

Bolagsrätt

Bolagsrätt är ett av våra främsta expertområden. Våra jurister har stor erfarenhet av bolagsrättsliga frågor och agerar som löpande rådgivare till ett stort antal såväl noterade som onoterade bolag.

Som en del av en verksamhet med särskild inriktning på bolagsrätt och finansmarknaden hanterar våra jurister varje år ett mycket omfattande antal komplicerade bolagsrättsliga frågeställningar. Genom att anlita oss kan du känna dig trygg med att du får rådgivning från en aktör som vuxit fram ur ett ledande marknadsbolag, med decennier av erfarenhet, och som därigenom äger en unik spetskompetens och branschkunskap och som med ett helhetsperspektiv står vid er sida från processens början till slut.

I vårt dagliga arbete biträder vi våra klientbolag dagligen med rådgivning inom bland annat följande frågeställningar:

 • Planering- och genomförande av bolagsstämmor,
 • Emissioner och kapitaliseringar
 • IPO-processer,
 • Listbyten till reglerad marknad,
 • Lex Asea-utdelning,
 • Incitamentsprogram,
 • Omräkning av teckningsoptioner och konvertibler,
 • Transaktioner och M&A,
 • Take-over reglerna,
 • Svensk kod för bolagsstyrning,
 • Vägledning kring god sed på aktiemarknaden.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa dig med bolagsrättsliga frågeställningar.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: info@mcl.law

Corporate Governance

MCL har stor erfarenhet av frågor relaterade till Corporate governance. Våra jurister finns till hands för rådgivning och biträde kopplad till bland annat svensk kod för bolagsstyrning och övriga regelverk inom området.

MCL erbjuder även stöd vid styrelsearbetet hos bolag i form av protokollförare och/eller deltagande rådgivare under styrelsemöten, allt för att skapa en enklare och tryggare bolagsstyrning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa dig med frågor rörande Corporate Governance.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: info@mcl.law

Börsrätt och värdepappersrätt

Vi är en professionell juristfirma med fullt fokus på finansbranschens juridiska frågeställningar. Vår erfarenhet av den finansiella sektorn har gett oss en unik specialistkompetens inom börsrätt och värdepappersrätt.

Börsrätt och värdepappersrätt är ett område innefattande olika juridiska frågeställningar vilka kan resultera i ödesdigra konsekvenser vid en felaktig hantering. MCL erbjuder tjänster till samtliga aktörer i finansbranschen för att säkerställa en trygg och korrekt hantering av finansbranschens juridiska frågeställningar. MCL har bland annat ansvarat för implementeringen av fjärde penningtvättsdirektivet och MiFiD II hos Spotlight Stock Market och Sedermera Fondkommission.

MCL är även det självklara valet när bolag funderar på att byta marknadsplats. Genom att arbeta med Spotlight Stock Market och olika finansiella rådgivare samt noterade bolag har MCL en unik inblick och kunskap i processen vid listbyten till reglerad marknad och kraven på noterade bolag från de olika marknadsplatserna.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa dig med frågor som rör börsrätt och värdepappersrätt.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: info@mcl.law

Insynsrapportering

MCL rådger och biträder personer med insynsställning i bolag med frågeställningar kopplade till insynsregistret. MCL tillser bland annat att rapporter till Finansinspektionen blir korrekta och utreder hanteringen av planerade transaktioner.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa dig med insynsrapportering.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: info@mcl.law

Risk Management och Compliance

MCL erbjuder tjänster inom Risk management och Compliance till finansbranschens aktörer.

Finansmarknadens olika aktörer har olika behov och olika krav på sin verksamhet. Ofta handlar det om komplexa och omfattande regelverk som påtagligt påverkar verksamheten. Detta gäller för samtliga aktörer i finansbranschen men särskilt omfattande är kraven på värdepappersinstitut. Centralt för värdepappersinstitut är att ha kontrollfunktioner såsom Risk management och Compliance. Genom att tillse det är kompetenta personer inom dessa kontrollfunktioner förebyggs negativa konsekvenser i form av sanktioner.

MCL är unika i sin effektivitet och affärsmässighet vilket medför att MCL kan leverera verklighetsanknutna kontrollfunktioner med en stor förståelse för branschen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa dig med frågor rörande legala bolagsgranskningar.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: info@mcl.law

Bolagsgranskning

MCL utför kompletta och partiella legala bolagsgranskningar i samband med diverse typer av projekt.

En bolagsgranskning kan till exempel vara nödvändig i samband med en första notering av bolaget. Det kan även vara aktuellt inför en kapitalisering i syfte att öka trygghet och transparens i förhållande till rådgivare och investerare. MCL:s tjänster kan antingen omfatta en fullständig legal bolagsgranskning eller enbart utvalda delar, till exempel persongranskning, bolagshandlingar, väsentliga avtal eller immateriella rättigheter.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa dig med frågor rörande legala bolagsgranskningar.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: info@mcl.law

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vår erfarenhet gör komplicerade frågor enkla.

Bolagsrätt och börs- och värdepappersrätt