Corporate affairs

Våra jurister har god erfarenhet av bolagsrättsliga frågor och agerar löpande rådgivare till ett stort antal såväl noterade som onoterade bolag. 

MCL finns där för er i alla de olika skeden ert bolag befinner sig i. På grund av detta har våra jurister en bred kompetens inom området Corporate Affairs. MCL har god strategisk och kommerisell kunskap inom flera olika branscher, villket gör att vi kan skräddarsy upplägg som passar just era förutsättningar. MCL har stor erfarenhet av att koordinera flera olika boalgsrättsliga moment samtidigt. På så vis kan vi erbjuda er rådgivning inom flera olika moment som leder till samma slutresultat. Så ni kan känna er trygga i att vi tar hand om helhetsbilden.

Urval av tjänster

 • Nyetableringar
 • Omstruktureringar 
 • Styrelsefrågor
 • Värdeöverföringsfrågor
 • Inlösen av minoritetsaktier
 • Bildande av joint ventures
 • Investeringsfrågor
 • Aktieägaravtal
 • Private placements
 • Apportförvärv
 • Utbildning av styrelse och operativ ledning
 • Informationsfrågor
 • Publika erbjudanden och samgåenden
 • Bolagsstyrning (corporate governance)
 • Avtal
 • Bildande av joint ventures
 • Investeringsfrågor
 • Aktieägaravtal
 • Private placements
 • Apportförvärv
 • Nyetableringar
 • Omstruktureringar
 • Styrelsefrågor
 • Värdeöverföringsfrågor
 • Inlösen av minoritetsaktier
 • Utbildning av styrelse och ledning
 • Informationsfrågor
 • Publika erbjudanden och samgåenden
 • Bolagsstyrning (corporate governance)
 • Avtal

IPO

MCL har stor erfarenhet av att agera legal rådgivare i samband med att bolag noterar sina aktier för handel på de svenska marknadsplatserna, s.k. börsnotering eller IPO. Särskild erfarenhet har vi av att biträda tillväxtbolag inför notering på marknadsplatser som Spotlight Stock Market och Nasdaq First North Growth Market.

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram syftar främst till att motivera ledning och personal till att arbeta efter företagets och aktieägarnas mål genom att erbjuda ett incitament i form av ekonomisk kompensation – förutsatt att uppsatta mål uppnås. MCL kan assistera er att upprätta tydliga och korrekta incitamentsprogram, oavsett hur era behov ser ut.

Bolagsstämmor

MCL planerar och projektleder regelbundet bolagsstämmor i noterade och onoterade företag. Varje aktiebolag ska årligen hålla en bolagsstämma där aktieägarna får tillfälle att utöva sitt inflytande över bolaget. Oavsett om ni implementerar Svensk Kod för Bolagsstyrning eller har ett brutit kalenderår har MCL stor erfarenhet av att säkerställa att allt inför er bolagsstämma, är korrekt framtaget.

Kapitaliseringar

Publika och noterade aktiebolag kan erbjuda både befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier i företaget genom en nyemission. För privata aktiebolag finns dock ett spridningsförbud som begränsar möjligheterna att sprida aktierna till allmänheten. Genom att utfärda nya aktier får företaget in mer kapital. Oavsett anledning eller behov kopplat till kapitaliseringen finns MCL tillgängliga för er.

M&A

Vår ambition är att både köpare och säljare ska känna sig som vinnare efter en genomförd affär. För att lyckas med det krävs både erfarenhet och stor förståelse för de många drivkrafter som finns bakom ett beslut att förvärva eller sälja ett bolag. MCL kan bistå er med bland annat due diligence (företagsbesiktning) av intressanta målbolag, rådgivning kring transaktionsmodell, förhandling och avtalsskrivning.  

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.