Allmänna villkor

Version 2021:1

Förutsättningar

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga uppdrag som Markets & Corporate Law Nordic AB, org.nr. 559081-4769 (”MCL” eller ”Uppdragstagaren”) utför i den mån andra delar av eventuellt ingångna avtal med motparten (”Kunden”) inte reglerar avtalsrelationen. Kunden och MCL benämns nedan gemensamt för ”Parterna”. MCL baserar samtliga uppdrag på att den information och de förutsättningar som Kunden har lämnat till MCL är riktiga. Vidare förutsätter varje uppdrag att Kunden tillhandahåller MCL den information som efterfrågas. MCL kontrollerar Kunden och Kundens identitet innan uppdragsavtal ingås.

Brister Kunden i uppfyllandet av förutsättningarna enligt ovan, till den grad att MCL inte kan fullfölja sitt uppdrag, äger MCL rätt att frånträda uppdraget med rätt till ersättning från Kunden för nedlagt arbete och kostnader.

MCL äger rätt att, vid behov, anlita underleverantörer eller andra rådgivare inom ramen för uppdraget. Kostnader för sådana underleverantörer eller andra rådgivare betalas som utgångspunkt av MCL. Ifall underleverantören uppenbart behövs för fullgörandet av uppdraget eller om MCL anlitar sådan underleverantör efter samråd med Kunden betalas kostnaden av Kunden enligt punkten ”Externa kostnader” nedan.

Externa kostnader

Kunden ska svara för kostnader i samband med genomförandet av uppdraget, som utförs av externa parter. Exempel på kostnader som Kunden ska svara för i samband med uppdraget är kostnader för registrering, översättning, annonsering, porto, konsulter, myndighetsavgifter, eventuella stämpelskatter, inregistreringsavgifter eller motsvarande. MCL äger rätt att fakturera Kunden ett administrativt påslag om fem (5) procent av de externa kostnaderna som faktureras Kunden i enlighet med ovan. Om inget annat överenskommits tillfaller räntor på klientmedelskonto MCL. I annat fall faktureras Kunden faktiska kostnader för kontot.

Arvode

Om inte annat avtalats bestäms MCL:s arvoden av den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, uppnått resultat, nedlagd tid, det värde som uppdraget avser, eventuella risker för MCL och den tidspress som gällt för uppdraget. Som utgångspunkt debiterar MCL uppdrag på löpande räkning med 2 500 kronor per timme exklusive mervärdesskatt.

MCL kan inför uppdrag på Kundens begäran uppskatta vad arvodet kan komma att uppgå till och även löpande hålla Kunden underrättade om det upparbetade arvodet så länge uppdraget fortgår. En uppskattning är baserad på den information som MCL har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.

För det fall fast pris har avtalats debiteras eventuellt merarbete för ändringar och tillägg av uppdragets omfattning på löpande räkning med 2 500 kronor per timme exklusive mervärdesskatt.

I arvodet ingår ej ersättning för MCL:s egna skäliga kostnader såsom resor, uppehälle och andra kommunikationskostnader i samband med fullgörandet av uppdraget i Sverige eller utomlands. I samband med resor relaterade till uppdraget ålägger MCL Kunden, om inget annat avtalas, en kostnad om 750 kronor per restimme och person. MCL:s eventuella utlägg för kostnader enligt denna punkt faktureras löpande. Enskilda resekostnader överstigande 10 000 kronor ska i förväg stämmas av och godkännas av Kunden.

Mervärdesskatt

Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

Behandling av personuppgifter

Genom undertecknande av uppdragsavtal med MCL informeras och medges att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av MCL för administration och fullgörande av uppdraget. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inkluderat dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”), med tillhörande genomförandeförfattningar eller motsvarande senare lagstiftning som kommer att införas till skydd för behandlingen av personuppgifter, och lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt övrig för var tid gällande reglering inom området.

För fullständig information om hur MCL behandlar personuppgifter, se ”Integritetspolicy för Markets & Corporate Law AB” på mcl.law

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

MCL har i vissa fall skyldighet att utföra kontroller av Kunden i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt övrig vid var tid gällande reglering inom området. Kunden är införstådd med att det är en förutsättning att dessa kontroller genomförs och godkänns för att MCL ska kunna utföra uppdrag åt Kunden.

Frånträde och uppsägning

MCL har rätt att avträda från uppdraget om Kunden trots påminnelse inte betalar begärt förskott, förfallen faktura, hamnar på obestånd eller inte lämnar den information som MCL behöver för att fullgöra uppdraget eller om Kunden motverkar eller inte hörsammar den rådgivning som tillhandahålls.

Vid Kundens uppsägande eller MCL:s frånträdande är Kunden skyldig att betala för arbete som utförts och de kostnader som MCL haft till och med dagen för uppdragets upphörande.

Ansvar

Skadeståndslagens (1972:207) bestämmelser ska äga tillämpning på MCL:s ansvar och ersättningsskyldighet i anledning av uppdraget med följande tillägg. MCL:s sammanlagda ansvar och ersättningsskyldighet ska, om inte skada orsakats till följd av MCL:s grova vårdslöshet, inte överstiga ett belopp som motsvarar det lägre av fem (5) gånger den ersättning som MCL erhållit för uppdraget eller 250 000 kronor. MCL ska under inga omständigheter ansvara för eventuella brister i uppdraget för det fall de föranletts av att Kunden brustit i sina åtaganden gentemot MCL.

MCL ansvarar inte för s.k. indirekta skador. Om tredje man riktar anspråk eller krav mot MCL med anledning av uppdraget, ska Kunden ersätta och hålla MCL skadeslöst för alla kostnader som kan uppkomma till följd av sådana anspråk eller krav, inklusive, men inte begränsat till, ersättningar till tredje man, rättegångs- och utredningskostnader, ombudsarvoden och kostnader hänförliga till MCL:s eget arbete.

Åtagandet att hålla MCL skadeslöst ska dock ej gälla i de fall tredje mans anspråk och krav mot MCL uteslutande orsakats av eller grundas på MCL:s egen skadeståndsgrundande vårdslöshet vid utförandet av uppdraget. Uppkommer ersättningsgill skada för Kunden, som har orsakats av MCL:s utförande av uppdraget, ska Kunden inte äga rätt att avkräva enskild arbetstagare hos MCL något ersättningsansvar utan ska enbart vända sig till MCL med eventuellt ersättningsanspråk. För det fall enskild arbetstagare hos MCL avkrävs ansvar av tredje man till följd av Uppdraget ska Kunden hålla arbetstagaren skadeslös enligt samma principer som anges ovan avseende MCL.

Friskrivning avseende skatterättsliga frågor

MCL bedriver inte skatterådgivning. De tjänster som MCL erbjuder omfattar inte rådgivning i skatterättsliga frågor. För det fall de tjänster som MCL tillhandahåller skulle komma att innefatta råd hänförliga till beskattning, ska MCL inte bära något ansvar i den delen. MCL ska inte i någon del kunna hållas ansvarigt för beskattningskonsekvenser som uppkommer till följd av rådgivning lämnad av MCL. MCL uppmanar Kunden att anlita kompetent skatterådgivare för rådgivning och bedömning av samtliga eventuella skattekonsekvenser som de råd och anvisningar som MCL lämnar kan medföra.

Force Majeure

MCL ansvarar inte för skador som orsakats Kunden till följd av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om MCL är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

MCL:s användning av kundens namn

Kunden är införstådd med att MCL på egen bekostnad har rätt att i media och andra sammanhang referera till uppdragsavtalet med Kunden genom att använda kundens namn och/eller logotyp och/eller firma.

För den händelse att information kan komma att uppstå som MCL är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning (EU/596/2014) äger MCL rätt att namnge Kunden i informationsgivningen.

Kundens användning av MCL:s namn och samordnad informationsgivning

Kunden förbinder sig att inte nyttja MCL:s namn, logotyp eller firma utan att först ha inhämtat MCL:s skriftliga medgivande. Återkallas MCL:s medgivande upphör Kundens rätt att nyttja MCL:s namn, logotyp och firma.

För den händelse att information avseende MCL uppstår som Kunden är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning (EU/596/2014) ska Kunden samordna denna informationsgivning tillsammans med MCL.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat MCL genererar i samband med uppdraget tillhör MCL. Kunden har dock rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte dokument eller annat arbetsresultat som genererats av MCL ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

Sekretess

För det fall separat sekretessavtal ej tecknas mellan Uppdragstagaren och Kunden gäller följande sekretessför-pliktelses omfattning och åtaganden (”Sekretessförbindelsen”):

 • I samband med inledande diskussioner, möten och eventuellt efterföljande uppdragsavtal kan Parterna komma att få tillgång till konfidentiell information avseende varandras verksamhet. Informationen kan vara av såväl teknisk, avtalsmässig som ekonomisk/kommersiell natur, (”Informationen”) och kan komma att erhållas såväl muntligen som skriftligen.
 • Sekretessförbindelsen gäller Information som Parterna erhåller eller som framkommer i utförandet av uppdraget, oavsett i vilken form Informationen erhålls.
 • Parterna förbinder sig att inte använda Informationen för annat syfte än i samband med uppdraget.
 • Parterna förbinder sig att inte föra Informationen vidare till utomstående. I den mån inget annat avtalats gäller sådan förbindelse inte i förhållande till Uppdragstagarens koncernförbindelser. Om Uppdragstagaren inom ramen för uppdraget anlitar eller samarbetar med annan underleverantör eller rådgivare har Uppdragstagaren rätt att lämna ut sådan information som anses vara relevant för fullgörandet av uppdraget.
 • Parterna förbinder sig att inte kopiera, eller göra utdrag ur, dokument eller andra bärare av Information i annan omfattning än vad som följer av uppdraget.
 • Parterna förbinder sig att på den andra partens eller tredje parts begäran återlämna eller förstöra alla exemplar av dokument eller andra bärare av Informationen. Detta gäller dock med undantag för sådana handlingar som Parterna måste behålla enligt gällande lagstiftning eller i enlighet med god redovisningssed.
 • Parterna förbinder sig att förvara handlingar, som innehåller Informationen, samt samtliga kopior därav på betryggande sätt.
 • Bestämmelserna ovan gäller inte Information som (i) är allmänt känd utan att det beror på brott mot uppdraget eller mot sekretessförbindelse som anställd eller uppdragstagare ska ha ingått enligt uppdraget, (ii) part redan hade innan den erhölls från den andra parten och/eller tredje part, (iii) Uppdragstagaren har skyldighet att rapportera enligt vid var tid gällande rätt.
 • Parterna ansvarar för att dess anställda, underleverantörer och rådgivare iakttar samma sekretessregler som Parterna enligt Sekretessförbindelsen.
 • Parternas åtagande enligt Sekretessförbindelsen gäller med de begränsningar som följer av vid var tid gällande lag om offentlighet och sekretess samt domstols- eller myndighetsbeslut.
 • Sekretessförbindelsen gäller under tio (10) kalenderår från erhållandet av Informationen.

 

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på samtliga avtal. Tvist i anledning av avtalat uppdrag ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö och språket för förfarandet ska vara svenska.

All information som erhållits under skiljeförfarandet, samt beslut och skiljedomen som meddelats i samband med förfarandet är föremål för sekretess. Information som omfattas av konfidentialitet får inte lämnas ut till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från alla berörda parter, men detta är inte nödvändigt i den utsträckning det krävs för verkställighet av domen eller på annat sätt enligt lag.

Övrigt

För det fall att Kunden har medel på klientmedelskonto hos MCL eller hos bolag inom samma koncern, förbehåller MCL sig rätten att reglera fakturor och eventuella obetalda fakturor mot kundens klientmedelskonto.