Prospekt & Memorandum

Aktiebolag måste upprätta och låta Finansinspektionen godkänna ett prospekt innan bolagets värdepapper kan erbjudas till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. En kompetent legal rådgivare är ofta ett mycket värdefullt stöd i processen. Även andra rådgivare brukar inkluderas.

Behöver du hjälp med Prospekt & Memorandum?

Prospekt & Memorandum

Ett prospekt ska innehålla all nödvändig information för att investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittenten (bolaget). Innehållet regleras av EU:s prospektförordning och marknadsplatsens regelverk.

Ett svenskt prospekt behöver inte upprättas om det sammanlagda vederlaget för värdepapperen som erbjuds till investerare inom EES under en 12-månadersperiod uppgår till högst 2,5 miljoner euro. Om erbjudandet understiger gränserna för prospektkrav så kan ett memorandum istället behöva upprättas. Memorandum behöver inte granskas eller godkännas av Finansinspektionen. Kraven är inte heller lika omfattande som vid prospekt.

MCL kan bistå med legal rådgivning kring prospektskyldigheten och naturligtvis med att upprätta all den juridiska dokumentation som behövs för den aktuella erbjudandehandlingen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er med frågeställningar kring prospekt och memorandum.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj