Kapitaliseringar och emissioner

Publika och noterade aktiebolag kan erbjuda både befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier i företaget genom en nyemission. För privata aktiebolag finns dock ett spridningsförbud som begränsar möjligheterna att sprida aktierna till allmänheten. Genom att utfärda nya aktier får företaget in mer kapital. Vanliga anledningar till nyemission är behov av mer pengar till verksamheten eller att företaget avser betala ett förvärv med aktier i det egna företaget istället för kontanta medel.

Behöver du hjälp med kapitaliseringar och emissioner?

Kapitaliseringar och emissioner

Inför ett beslut om en nyemission ska styrelsen ta fram ett förslag till beslut. Beslutet fattas antingen av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Nyemission kan ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare – företrädesemission – eller utan företrädesrätt – riktad emission. En riktad emission kan exempelvis handla om att styrelsen anser det ligga i bolagets bästa intresse att ägarkretsen kompletteras med någon eller några nyckelpersoner eller kapitalstarka investerare. Vid en riktad emission uppstår en utspädning av resterande aktieägares andelar, därför gäller vissa majoritetskrav och särskild beslutsordning för vissa emissioner.

Det finns även andra sorters emissioner såsom fondemission, kvittningsemission och apportemission. Vid en fondemission ges inga nya aktier ut utan detta är närmast att likna vid en bokföringsåtgärd där fritt eget kapital omvandlas till bundet eget kapital. I en apportemission sker betalning för aktierna med andra tillgångar än kontanter, exempelvis aktier, fastigheter eller immateriella rättigheter.

MCL har gedigen erfarenhet av att bistå noterade och onoterade bolag i kapitaliseringsprocesser genom olika typer av emissionsupplägg. Våra jurister är specialister inom såväl bolagsrätt som aktiemarknadsrätt och kan bistå er med värdefull rådgivning och legal expertis. MCL har därtill etablerat flera nära samarbeten med finansiella rådgivare och emissionsinstitut vilket skapat ett brett kontaktnätverk av aktörer som vi kan erbjuda våra kundbolag.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er med frågeställningar relaterade till kapitaliseringar och emissioner.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj