Bolagsstämmor

MCL planerar och projektleder regelbundet bolagsstämmor i noterade och onoterade företag. Varje aktiebolag ska årligen hålla en bolagsstämma där aktieägarna får tillfälle att utöva sitt inflytande över bolaget.

Har du frågor kring bolagsstämmor?

Bolagsstämmor

Vid årsstämman fastställs bolagets årsredovisning och aktieägarna fattar beslut om bland annat val av styrelseledamöter, disponering av årets vinst eller förlust och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Ska bolaget fatta särskilda beslut innan det är dags för årsstämman, exempelvis om att anta ett incitamentsprogram till ledning och nyckelpersoner i verksamheten, kan styrelsen eller större aktieägare kalla till en extra bolagsstämma.

Inför en bolagsstämma kan MCL bistå styrelsen med såväl planering som projektledning och löpande juridisk rådgivning. Våra jurister har bred erfarenhet av bolagsrättsligt arbete och kan upprätta alla de bolagsrättsliga handlingar styrelsen behöver såsom kallelse, beslutsunderlag och styrelse- och stämmoprotokoll. MCL finns även behjälpliga för de praktiska bitarna kring annonsering av kallelse, eventuell fullmaktsinsamling och poströstning, vilket kan vara särskilt viktigt för att bolag med bred aktieägarkrets ska kunna genomföra bolagsstämmor delvis digitalt och även i turbulenta tider. Givetvis erbjuds även administrativ hjälp avseende registrering av bolagsstämmans beslut hos Bolagsverket.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er med frågeställningar relaterade till bolagsstämmor.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj